Vedtægter

VEDTÆGTER FOR Dansk Sidevogns Klub
Godkendt på den stiftende generalforsamling, d 27. august 1978

§ 1 Foreningens navn.
Stk. 1 Foreningens navn er Dansk Sidevogns Klub, forkortet DSK.
Stk. 2 Foreningen er stiftet den 27. august 1978.
Stk. 3 Foreningens hjemsted er altid formandens adresse.

§ 2 Foreningens formål.
Stk. 1 Foreningens formål er at samle sidevognsinteresserede til nationale og internationale sammenkomster, samt at gavne sidevognsinteressens sag på bedste måde.

§ 3 Medlemmer.
Stk. 1 Som medlemmer kan alle sidevognsinteresserede optages.
Stk. 2 Et medlemskab består at en husstand, inkl. børn under 18 år. En husstand kan godt have flere medlemskaber, dog kun ét pr. person.
Stk. 3 Et medlemskab er lig med én stemme på generalforsamlingen, ligesom der kun kan opstilles én person, over 18 år, pr. medlemskab til valg af bestyrelsesposter og suppleanter. Stk. 4 Medlemskabet er gyldigt når kontingent og indmeldelsesgebyret er betalt.

§ 4 Generalforsamling.
Stk. 1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert forår et centralt sted i landet.
Stk. 2 Der indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker ved annoncering i foreningens blad samt på foreningens hjemmeside.
Stk. 3 Med indkaldelsen følger en dagsorden, der mindst indeholder følgende punkter:
Valg af dirigent.
Valg af referent.
Godkendelse af referatet fra sidste års generalforsamling.
Formandens beretning. 5. Kassererens beretning.
Fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag og indkomne forslag til vedtægtsændringer.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Valg af 2 bilagskontrollanter.
Eventuelt.
Stk. 4 Der foretages skriftlig afstemning, når det drejer sig om vedtægtsændringer og valg af bestyrelse, såfremt der er flere kandidater end ledige bestyrelses-poster, eller hvis mindst 10 % af de fremmødte stemmeberettigede kræver det.
Stk. 5 Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 stemmeflertal.
Stk. 6 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.
Stk. 7 Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og ikke ved nogen former for fuldmagt. Stk. 8 Forslag og forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller 1/4 af samtlige medlemmer over for bestyrelsen forlanger det med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet.

Stk. 2 Desuden kan et flertal af en på generalforsamlingen afgående bestyrelse inden 24 timer efter sin afgang forlange ekstraordinær generalforsamling. I så fald behøver bestyrelsen ikke at afgive sine beføjelser og klubbens aktiver, men afvente udfaldet af den indkaldte ekstraordinære generalforsamling.
Stk. 3 Der indkaldes som i § 4.

§ 6 Bestyrelsen.
Stk. 1 Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer.
Stk. 2 Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode, således at 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
Stk. 3 Der vælges 2 suppleanter for en 1-årig periode.
Stk. 4 Genvalg kan finde sted.
Stk. 5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Konstitueringen skal ske på førstkommende bestyrelsesmøde senest 6 uger efter generalforsamlingen.
Stk. 6 Formanden, eller 2 bestyrelsesmedlemmer, indkalder til bestyrelsesmøder, så ofte det skønnes nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 af dens medlemmer er tilstede.
Stk. 7 Der udarbejdes et referat fra hvert bestyrelsesmøde. Eventuelle mindretal har krav på at få deres mening med i referatet. Referaterne kan beses hos bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne.
Stk. 8 Bestyrelsen har bemyndigelse til at udnævne æresmedlemmer.
Stk. 9 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis forhold eller adfærd ikke er foreneligt med foreningens formålsparagraf (§ 2).

§ 7 Økonomi.
Stk. 1 Til dækning af foreningens udgifter betaler hvert medlemskab, dog er æresmedlemmer, bestyrelsen, suppleanter, redaktør og Webmaster kontingent fri, et på generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet forfalder til betaling hvert år den 1. januar.
Stk. 2 Ved indmeldelse betales et gebyr på 50 kr. Dette tilbagebetales ikke ved udmeldelse. Stk. 3 Er et medlem mere end 2 måneder i restance, slettes medlemskabet, og genindmeldelse kan kun ske ved indbetaling af nyt indmeldelsesgebyr og kontingent.
Stk. 4 Til løbende betalinger opretter foreningen det nødvendige antal konti, der alle skal oprettes som foreningskonti.
Stk. 5 Foreningens regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts.
Stk. 6 Tegningsberettiget for foreningen er den til enhver tid siddende formand, sammen med kassereren, dog således at den til enhver tid siddende formand og kasserer hver især kan disponere over foreningens konti til de daglige økonomiske forretninger.

§ 8 Foreningens opløsning.
Stk. 1 Foreningens eventuelle opløsning besluttes på generalforsamlingen, og på en ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes med maksimum 30 dages mellemrum.
Stk. 2 Beslutning om opløsning af foreningen kræver 3/4 af samtlige medlemmers samtykke, både på generalforsamlingen og på den ekstraordinære generalforsamling.
Stk. 3 Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse, dog under hensyntagen til foreningens formålsparagraf (§ 2).

Vedtægter ændret 7. april 1979, 25. april 1981, 27. april 1985, 22. april 1995, 27. april 1996, 26. april 1997, 29. april
2000, 28. april 2001, 26. april 2003, 24. april 2004, 30. april 2005, 22. april 2006, 28. april 2012 og 25 april 2015